Kategoriarkiv: Vad säger forskningen?

National Reading Panel – USA

National Reading Panel (NRP, 2000)
Den amerikanska kongressen tillsatte en panel bestående av framstående läsforskare, verksamma utvalda lärare, undervisningsadministratörer och föräldrar. Panelen har tillsammans bedömt och tagit fram sju viktiga grundstrategier som utvecklar läsförståelse och som lärare ska känna till och bör använda sig av. Strategierna ger var och en för sig dokumenterade effekter men är mest effektiva när de samverkar.                                 Dessa sju grundstrategier är:

1. Att övervaka sin förståelse
Eleverna lär sig medvetenhet av om hur de förstår.
2. Kooperativt lärande
Eleverna lär sig strategierna tillsammans.
3. Användning av grafiska och semantiska hjälpmodeller
Eleverna lär sig använda grafiska representationer av texten för att underlätta förståelsen.
4. Undervisning genom frågor som eleven får besvara
Eleverna ska få direkt feedback på frågor som läraren ställer.
5. Undervisning i att ställa frågor
Eleverna ska själva formulera frågor.
6. Undervisning i berättelsestruktur
Eleverna ska lära sig att använda strukturen i en berättelse, som hjälper dem att återge innehållet. De ska kunna förklara vad de läst (vem, vad, var, när och varför).                      7. Att sammanfatta
Eleverna ska kunna integrera idéer och generalisera från texten och berättelsen.

Westlund, (2009) Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Natur & Kultur: Stockholm

 

Teori om de fyra läsfixarna

De fyra läsfixarna
Syftet med att använda de fyra läsfixarna är att de ger eleverna nödvändiga tankestöd, mentala verktyg , för att förstå en text. Utöver de fyra läsfixarna använder en god läsare också andra strategier, t.ex. att skapa inre bilder under läsningen eller använder sig av olika tankekartor.

Undervisning i läsförståelsestrategier
När läsforskare arbetat fram olika modeller för att förstå olika texter har haft som utgångspunkt hur goda läsare gör för att förstå olika texter.
En modell är Reciprocal teaching (reciprok undervisning). Den modellen baseras på forskare som utvecklat den så tidigt som på 1980-talet av Palinscar & Brown  och idag används modellen flitigt i klassrum i USA och på Nya Zeeland. Den modell som beskrivs här är anpassad till svenska klassrum och den kommer från Oczkus (2003) idéer, Oczus har gjort modellen lätt att använda för yngre elever.                                                         (Felth Sjölund, I, Hed Andersson, P, Wänblad, M, Westlund, B) (2012) Diamantjakten Lärarhandledning Natur & Kultur: Stockholm.

Goda läsare

 

  • Goda läsare är aktiva i sin läsning
  • Har klara mål för sin läsning och övervakar sin förståelse
  • Gör återkommande förutsägelser när de läser
  • Varierar läshastigheten vid olika textavsnitt
  • Ställer själva frågor och ändrar uppfattning om det behövs
  • Kan urskilja viktig från oviktig information; sammanfattar
  • Uppmärksammar främmande ord som stör förståelsen
  • Funderar på författarens avsikt, stil att skriva m.m
  • Läser texter på olika sätt.

Felth Sjölund, I, Hed Andersson, P, Wänblad, M, Westlund (2012) Diamantjakten Lärarhandledning ,Sid 15, Natur & Kultur: Stockholm).